VAN DER HART FINANCE
Voor interim werk en advies op het gebied van finance en control
 

WERKWIJZE

In de zoektocht naar diepgaand begrip om barrières en drijfveren van de organisatie te vertalen naar een relevante oplossing is co-creatie een belangrijke tool. Van der Hart Finance werkt niet alleen voor uw bedrijf/organisatie, maar ook met uw bedrijf. Deze productieve samenwerking zorgt voor meer inzicht in verschillende processen en procedures die wel en niet goed gaan. Door de informatie binnen uw bedrijf te combineren met de expertise en ervaring van Van der Hart Finance is uw organisatie meer in control. 


Van der Hart Finance kan de onderneming efficiënter en effectiever inrichten. Om dit te bereiken moeten de bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden worden en externe invloeden en risico's in kaart te brengen. Zo krijgt de juiste weg naar Rome langzamerhand vorm. Uiteindelijk stippelt Van der Hart Finance de juiste route voor u uit, die specifiek aansluit bij uw organisatie. Een unieke en persoonlijke toepassing die u een duwtje in de goede richting geeft. Zo kan uw organisatie de reis zelfstandig en met zekerheid voltooien en de concurrentie voor zijn. 


RISICOBEHEERSING


Ondernemen is per definitie risico nemen. De kunst is deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, zonder het ondernemende karakter geweld aan te doen. Goed risico’s beheersen betekent ‘in control’ zijn en dat heeft zijn voordelen. Soms genereert het ene voordeel vanzelf het andere voordeel. Adequater kunnen reageren op externe invloeden en risico’s, meer inzicht in proces- en beheerskosten dus ook beter in te schatten welke risico’s u tegen welke kosten wilt lopen. Hiervoor worden de bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden en wordt de onderneming efficiënter en effectiever ingericht. In control zijn kan u een betere positie opleveren ten opzichte van de concurrentie en geeft u sneller en beter inzicht bij het nagaan van bedreigingen. Ook dat geeft uw onderneming een voorsprong. Van der Hart Finance kan u hierbij helpen.PLANNING & CONTROL


Planning & control is een belangrijk onderdeel van het financieel management. Met de planning & control cyclus wordt op een systematische manier richting gegeven aan het financieel proces en het op koers houden van de organisatie. In de P&C wordt aangegeven wat er in het budget voor de organisatie in het komende jaar omgaat in de planning- en control cyclus. Het beschrijft voor iedere betrokkene binnen deze cyclus in hoofdlijnen het doel, de werkwijze en de tijdsplanning. Een goede planning en control draagt bij dat het budget zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet. 


 

STRATEGISCHE & TACTISCHE ADVIEZEN


Strategische en tactische adviezen zijn te zien als een onderdeel van de planning & control cyclus.

Door bijvoorbeeld gebruikt te maken van onderstaand stappenplan kan Van der Hart Finance u hierbij helpen: 

 • Vaststellen van de visie en missie.
 • Opstellen van strategie en doelstellingen
 • Maken van jaarplannen en meerjarenplannen
 • Verantwoording via rapportages
 • Evaluatie

Visie en missie
In de visie wordt de hogere doelstelling van de organisatie beschreven. Hierbij moet de vraag gesteld worden wat de reden van bestaan is van de organisatie? De visie omschrijft het langetermijnperspectief van de organisatie. De visie is noodzakelijk om het beeld voor de toekomst te bepalen. De missie sluit hierop aan. Bij de missie moet de vraag gesteld worden wat de reden van bestaan is van de organisatie? Van der Hart Finance helpt u om  te focussen op uw visie en missie en deze middels co-creatie te verbeteren.

Strategie en doelstellingen
Bij de strategie wordt de manier bepaald waarop middelen worden ingezet om de doelstellingen uit de visie en missie te realiseren. Ook moet bepaald worden wat concreet gedaan moet worden om de resultaten te halen. Van der Hart Finance help u om gezamenlijk de strategie te vertalen naar bepaalde doelstellingen.

Jaarplannen en meerjarenplannen
Aan de hand van de strategie en de doelstellingen worden de jaarplannen en meerjarenplannen opgesteld. Het doel van de jaarplannen/meerjarenplannen is te komen tot een afstemming van de organisatie activiteiten op de doelstellingen. Het jaarplan/meerjarenplan maakt duidelijk welke prestaties en activiteiten worden geleverd in een bepaalde periode en tegen welke kosten. Uit het jaarplan resulteert de begroting.
Het meerjarenplan is een vertaling van de activiteiten en middeleninzet voor de komende jaren. Het belang van het meerjarenplan is:

 • Het inzicht dat het biedt in het beleid en het verloop van de middeleninzet voor de komende jaren;
 • Door dit inzicht kan er beter en sneller gestuurd worden
 • Dat de toekomstige effecten van de investeringen beter zichtbaar worden;
 • Vaststellen activiteiten en budgetten voor het komende begrotingsjaren;
 • Er kan rekening gehouden worden met toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie

Vanuit het meerjarenplan wordt een meerjarenbegroting gemaakt.

Verantwoordingen
Periodiek dient een verantwoording (rapportages) worden afgelegd over de behaalde resultaten ten opzichte van de doelstellingen. De verantwoordingen rapportages moeten zowel inhoudelijk als financieel zijn. De rapportages geven een relevant beeld van de resultaten van de onderneming en geven inzicht in de afwijkingen en bijzonderheden t.o.v. de doelstellingen.

Evaluatie
Aan de hand van de rapportages en onderzoeken wordt vastgesteld of de doelen zijn bereikt. Mochten de doelen niet zijn bereikt kunnen of de doelstellingen aangepast worden of moet de uitvoering verbeterd worden.


LEIDING GEVEN


De belangrijkste taak van leiders is het beïnvloeden van anderen om plannen te realiseren. Soms gaat het om hun eigen plannen, soms om de plannen van een groep of afdeling. Om die plannen te kunnen realiseren, moet je als leidinggevende een flink aantal vaardigheden in huis hebben. Van der Hart Finance helpt uw organisatie als ervaren leiding gevende met onder andere:

 1. Doelen stellen: Door doelen te stellen kun je het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen.
 2. Verschillende stijlen hanteren: Geef je leiding aan een team? Begeleid je individuele medewerkers? Elke situatie vraagt om een andere stijl van leidinggeven.
 3. Motiveren: Motivatie zorgt ervoor dat iemand wordt aangezet tot actie.
 4. Delegeren: Je kunt als manager niet alles zelf doen. Daarom delegeer je werkzaamheden met bevoegdheden aan medewerkers. Je blijft wel eindverantwoordelijk. Goed delegeren is dus essentieel.
 5. Omgaan met medewerkers: Als manager moet je een manier zien te vinden om met je medewerkers om te gaan. Je ondervindt soms dilemma's: hoe formeel moet ik zijn, wanneer moet ik corrigerend optreden en wat doe ik met klagende medewerkers? Je flexibel opstellen is hierbij belangrijk.


BUSINESS CASES MAKEN


Van der Hart Finance kan zorg dragen voor het realiseren van goede business cases voor uw Organisatie. Een business case is een zakelijke overweging om een investering wel of niet te doen. In een businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Deze beslissing valt positief uit wanneer het resultaat van de investering voldoende toegevoegde waarde aan de organisatie levert. Een business case is dus eigenlijk een investeringsplan of investeringsbegroting. Een business case kan gekoppeld zijn aan een project, een taak of een (strategisch) businessplan. In dat laatste geval bevat het de financiële paragraaf van het plan.


PROJECTBEHEERSING


Het proces van projectbeheersing omvat het meten van de projectvoortgang, het vergelijken van de voortgang met de planning en het nemen van maatregelen om planning en werkelijkheid bij elkaar te houden. Van der Hart Finance helpt uw organisatie om (de administratieve processen van) uw projecten te organiseren in in control te zijn.